Ecclesiastes

February 6, 2022 Pastor: Kirk Bokenkamp

Passage: Ecclesiastes 1:1– 12:14